Konkurs artystyczny dla SENIORÓW - zgłoszenia do 14.08.2020 r.

 

Prezydent Miasta Bielska-Białej zaprasza wszystkich Seniorów naszego Miasta do wzięcia udziału w konkursie artystycznym.

Konkurs został zaplanowany w związku z obchodzonymi corocznie Dniami Seniora w Mieście. Celem konkursu jest artystyczne pokazanie, w jaki sposób Seniorzy radzili sobie w czasie obowiązującego stanu epidemicznego związanego z koronawirusem.

Konkurs realizowany będzie w trzech kategoriach:

Kategoria Fotografia – obejmuje wykonanie 1 zdjęcia o tematyce konkursowej, w dowolnej technice fotograficznej i za pomocą dowolnego sprzętu fotograficznego, również telefonu komórkowego oraz wydrukowanie na papierze fotograficznym w rozmiarze A 5 lub A4.

Kategoria Praca Plastyczna – obejmuje  wykonanie 1 pracy związanej z tematyką konkursu, na dowolnym materiale (np. papier, płótno, drewno) w formacie A3 lub A4, w dowolnie wybranej technice.

Kategoria Wiersz lub Proza poetycka – obejmuje napisanie maksymalnie do 3 wierszy własnego autorstwa, które nie przekroczą 3 stron A4 lub tekstu prozatorskiego o charakterze poetyckim, który nie przekroczy 3 stron A4, na temat wynikający z ogłoszonego konkursu.

Warunkiem uczestnictwa w poszczególnych kategoriach konkursu jest dostarczenie do dnia 14 sierpnia 2020 r. (liczy się data wpływu) do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, II piętro, pok. 225 – prac artystycznych oznaczonych wyłącznie „Pseudonimem” wraz z zamkniętą kopertą oznaczoną tym samym „Pseudonimem”, zawierającą wypełniony Formularz zgłoszenia z danymi osobowymi.

Wymagane dane osobowe winny być podane na Formularzu zgłoszenia – stanowiącym załącznik do Regulaminu, złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs artystyczny dla Seniorów Miasta Bielska-Białej w 2020 roku” oraz opatrzonej „Pseudonimem”.

Uczestnikiem Konkursu może być tylko nieprofesjonalny Twórca – osoba w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkująca na terenie Miasta Bielska-Białej, zgłaszająca 1 (jedną) pracę w dowolnie wybranej kategorii.

Brak wymaganego wieku, niezamieszkiwanie na terenie Miasta Bielska-Białej, przekroczenie limitu ilości czy objętości prac, zgłoszenie się w więcej niż jednej kategorii, niezachowanie określonej formy prac, przekroczenie terminu składania prac, ujawnienie danych osobowych na pracy lub kopercie – spowoduje dyskwalifikację uczestnika.

Regulamin Konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz formularz oświadczeń i klauzuli RODO dostępne są na stronach internetowych: www.seniorzybielsko.pl, https://bielsko-biala.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci oraz w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, pl. Ratuszowy 6, piętro 2, pokój 223 lub 225.

Deklarując wzięcie udziału w Konkursie, w sposób przewidziany w Regulaminie, Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej – telefon nr 33 49 71 492 lub 33 49 71 720, a także wysyłając wiadomość na adres e-mail: seniorzy@um.bielsko.pl.

KONKURS

Kategoria:

Dodatkowe materiały