Rada Seniorów

Rada składa się z 15 przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

Do zadań Rady Seniorów należy w szczególności:
1) konsultowanie priorytetów w zakresie zadań realizowanych przez Miasto Bielsko-Biała na rzecz osób starszych,
2) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących osób starszych,
3) inicjowanie działań na rzecz osób starszych,
4) współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób starszych,
5) wymiana doświadczeń z radami seniorów działającymi na terenie innych gmin,
6) w sprawach dotyczących gminy Rada Seniorów może kierować zapytania lub wnioski w formie uchwały,
7) Rada Seniorów może zgłosić do uprawnionych podmiotów wniosek o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej.

Kandydatem na członka Rady może być osoba działająca na rzecz środowiska senioralnego, zgłoszona przez organizację działającą na rzecz osób starszych lub która uzyskała poparcie co najmniej 20 osób powyżej 60 roku życia, będących mieszkańcami Bielska-Białej.