Rada seniorów – statut

STATUT RADY SENIORÓW MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1.

 1. Statut Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej, określa zasady działania i tryb powoływania członków Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej, zwanej dalej „Radą”.
 2. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.
 3. Rada sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej.
 4. Rada składa się z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.
 5. Obsługę techniczną Rady zapewnia Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

Rozdział 2

Zakres zadań Rady

§2.

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. konsultowanie priorytetów w zakresie zadań realizowanych przez Miasto Bielsko-Biała na rzecz osób starszych,
 2. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących osób starszych,
 3. inicjowanie działań na rzecz osób starszych,
 4. współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób starszych,
 5. wymiana doświadczeń z radami seniorów działającymi na terenie innych gmin.

Rozdział 3

Tryb powołania i odwołania członków Rady

§3.

1. Kadencja Rady trwa 4 lata.

2. W skład Rady wchodzi 15 osób, w tym:

1/ wskazanych przez podmiot działający na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku,
2/ zgłoszonych osobiście, posiadających poparcie co najmniej 15 osób powyżej 60 roku życia, mieszkańców Miasta Bielska-Białej.

3. W przypadku, gdy liczba Kandydatów będzie większa niż 15, Rada Miejska w Bielsku-Białej wyłoni 15 przedstawicieli, zgodnie z trybem określonym w § 4 ust. 15-17.

4. W skład Rady mogą wchodzić wyłącznie osoby, które ukończyły 60 rok życia oraz spełniają łącznie poniższe kryteria:

1/ zamieszkują na terenie Miasta Bielska-Białej,
2/ działają na rzecz osób starszych – mieszkańców Miasta Bielska-Białej.

5. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet ani wynagrodzenia.

§4.

1. Nabór na członków Rady zarządza Prezydent Miasta Bielska-Białej w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące przed końcem kadencji dotychczasowej Rady.

2. Ogłoszenie Prezydenta o naborze publicznym zawiera szczegółowe informacje na temat naboru oraz wzory wymaganych formularzy, o których mowa w ust.5.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, umieszczane jest na stronie internetowej oraz Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

4. Każdy podmiot, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, może zgłosić tylko jednego Kandydata.

5. Zgłoszenie Kandydata może odbyć się jedynie na podstawie Formularza Zgłoszeniowego - zwanego dalej „Formularzem”, którego wzory stanowią załączniki do niniejszego Statutu, tj.: Załącznik nr 1 (dotyczący zgłoszenia przez podmiot, o którym mowa w §3 ust.2 pkt 1) oraz Załącznik nr 2 (dotyczący zgłoszenia osobistego). Formularz wypełnia się w formie elektronicznej lub odręcznie - pismem drukowanym.

6. Wypełniony i podpisany Formularz należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia naboru na członków Rady.

7. O ważności zgłoszenia decyduje data wpływu Formularza do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

8. Formularz złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

9. W przypadku, gdy Lista poparcia dla Kandydata (stanowiąca część Załącznika nr 2) zawiera mniej niż 15 osób lub w przypadku niewypełnienia wszystkich kolumn tej Listy, Formularz zostanie odrzucony, gdyż w tym przypadku nie stosuje się trybu, o którym mowa w ust. 13.

10. Jeżeli po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6, zgłoszonych Kandydatów będzie mniej niż 15 osób, to termin przyjmowania Formularzy zostanie wydłużony o kolejne 21 dni, z uwzględnieniem trybu, o którym mowa w ust. 3.

11. W przypadku gdy po upływie terminu określonego w ust. 10 liczba Kandydatów będzie mniejsza niż 15, dopuszcza się na czas trwania kadencji powołanie mniejszej liczby członków Rady, przy czym ich liczba nie może być mniejsza niż 12.

12. Oceny formalnej złożonych Formularzy, dokonują pracownicy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, wyznaczeni przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia zakończenia naboru, na podstawie Karty Oceny, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Statutu.

13. W przypadku niespełnienia warunków formalnych Formularza - pracownicy, o których mowa w ust. 12, mogą zwrócić się do podmiotu zgłaszającego Kandydata lub, jeżeli zgłoszenie jest osobiste, do tej osoby, o wyjaśnienie lub uzupełnienie Formularza, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.

14. W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie większa niż 15, po dokonaniu oceny formalnej Formularza, sporządzona zostanie alfabetyczna lista Kandydatów - zwana dalej „Listą Kandydatów” - wraz z opisem ich działalności.

15. Listę Kandydatów Prezydent Miasta Bielska-Białej przedstawi Radzie Miejskiej w Bielsku-Białej.

16. Członkowie Rady wybierani są przez Radę Miejską w Bielsku-Białej w głosowaniu jawnym, w którym każdy radny może oddać po jednym głosie maksymalnie na 15 osób umieszczonych na karcie do głosowania, zaznaczając znak „x” obok nazwiska wybranego kandydata.

W przypadku zaznaczenia na karcie znaku „x” przy więcej niż 15 nazwiskach, kartę taką uznaje się za nieważną.

17. Wybranymi na członków Rady jest 15 osób, które uzyskały kolejno najwyższą liczbą głosów. W przypadku równej liczby głosów przeprowadza się powtórne głosowanie spośród osób, które uzyskały równą liczbę głosów.

18. Skład osobowy Rady ogłasza Rada Miejska w Bielsku-Białej w drodze uchwały.

§5.

 1. Wygaśnięcie mandatu członka Rady następuje:

1/ w razie jego śmierci,
2/ w przypadku skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie,

3/ z dniem złożenia pisemnego oświadczenia członka Rady o rezygnacji z członkostwa w Radzie,

 1. Odwołanie członka Rady przed upływem kadencji może nastąpić:

1/ z dniem złożenia uzasadnionego pisemnego wniosku przez podmiot, który zgłosił danego członka,
2/ z dniem złożenia uzasadnionego pisemnego wniosku co najmniej 10 osób, które udzieliły poparcia dla członka, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2.

 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Rada Miejska w Bielsku-Białej na najbliższym posiedzeniu, w głosowaniu jawnym, podejmuje decyzję zwykłą większością głosów.

§6.

 1. W przypadku gdy nastąpi wygaśnięcie mandatu lub odwołanie członka Rady, skład Rady podlega uzupełnieniu.
 2. Nowym członkiem Rady staje się Kandydat, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów zgodnie z § 4 ust. 16.
 3. W przypadku równej ilości głosów – Rada Miejska w Bielsku-Białej przeprowadza głosowanie w trybie określonym w § 4 ust. 16.
 4. W przypadku braku kolejnych Kandydatów, o których mowa w ust. 2, Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza nabór uzupełniający na członków Rady, z zastrzeżeniem ust.5.
 5. W przypadku, gdy upłynęło już 3 lata kadencji, Rada może do końca tej kadencji pełnić swoją funkcję w niepełnym składzie, jednak nie mniejszym niż 12 osób.

Rozdział 4

Organizacja i tryb działania Rady

§7.

1. Nie później niż 21 dni od dnia ogłoszenia składu Rady, Prezydent Miasta Bielska-Białej (albo osoba przez niego upoważniona) zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i prowadzi je do czasu wyłonienia Przewodniczącego Rady.

2. Na pierwszym posiedzeniu, Rada wybiera ze swojego grona (w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów): przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
Z wyborów sporządza się protokół.

3. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:

1/ ustala termin posiedzenia i porządek obrad,
2/ zwołuje posiedzenia,
3/ prowadzi obrady,
4/ reprezentuje Radę w kontaktach z innymi podmiotami,

5/ zaprasza na posiedzenia przedstawicieli organizacji i instytucji, które nie mają swojej reprezentacji w Radzie.

4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący.

5. Na zaproszenie Przewodniczącego w posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć w szczególności, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, Prezydent Miasta Bielska-Białej oraz osoby, które prowadzą działania na rzecz osób starszych

§8.

 1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.
 2. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący:

1/ z własnej inicjatywy,
2/ na wniosek co najmniej 5 członków Rady,

3/ na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bielsku-Białej lub Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

 1. Zwołanie Rady następuje z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, poprzez przesłanie zaproszenia na podany przez Członka Rady adres korespondencyjny lub za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Dopuszcza się przesłanie zaproszenia w sytuacjach nagłych w terminie krótszym niż 7 dni.
 3. Zaproszenie zawiera: datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.
 4. W przypadku , gdy członek Rady nie będzie mógł uczestniczyć w posiedzeniu Rady, powinien zawiadomić o tym Sekretarza za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 5. Z przebiegu posiedzenia Rady sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1/ kolejny numer, datę i miejsce posiedzenia,
2/ imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu,

3/ porządek obrad,
4/ streszczenie referowanych spraw oraz oświadczenia złożone do protokołu,
5/ opinie oraz wnioski przedstawione na posiedzeniu.

 1. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady.
 2. Protokoły z posiedzeń Rady zamieszczane są na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

§9.

 1. Rada wyraża swoje stanowiska w formie uchwał.
 2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady, w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 oraz § 10.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§10.

Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonane uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, na wniosek Prezydenta Miasta Bielska-Białej lub na wniosek członków Rady stanowiących co najmniej 3/5 jej składu.