KONSULTACJE SPOŁECZNE - ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU!!!

Szanowni Państwo!

Mając na  celu rozszerzenie skuteczności informowania mieszkańców o prowadzonych
przez Urząd Miejski konsultacjach informuję, że w terminie od 23 października 2020 r.
do 8 listopada 2020 r. 
odbędą się   konsultacje  społeczne dotyczące projektu uchwały
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu
opracowania „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku”, w tym trybu jej konsultacji,
o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju, w brzmieniu nadanym mocą art. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 15 lipca 2020 r.
o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1378), który wejdzie w życie z dniem 13 listopada 2020 r.

Informacja o przedmiotowych konsultacjach została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-w-sprawie-0

Kategoria: