Konkurs "Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich" na rok 2019

Bielsko-Biała od 1997 roku jest członkiem Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, które zrzesza miasta i gminy podejmujące działania na rzecz zdrowia mieszkańców i poprawy stanu środowiska naturalnego.

Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich co roku ogłasza konkurs „Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich”, do którego mogą przystąpić miasta i gminy – członkowie Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, jednostki organizacyjne im podległe oraz działające na terenie tych miast i gmin podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niekierujące się osiągnięciem zysku.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich ustaliło następujące tematy konkursowe na 2019 rok:
- "Zdrowie w każdym wieku",
- "Zdrowie i środowisko".

Regulamin Konkursu oraz formularz wniosku – w załącznikach.

Wnioski – zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej (w edytorze WORD) – można nadsyłać do 23 kwietnia 2019 roku (decyduje data wpływu), na adres: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Polityki Społecznej pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała
e-mail: prom_zdr@um.bielsko.pl


Po sprawdzeniu formalnym i zaopiniowaniu przez koordynatora lokalnego, wnioski zostaną przesłane do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, celem ich rozpatrzenia przez komisję konkursową, powołaną przez Zarząd Stowarzyszenia.
Informacji na temat konkursu udziela Alina Kobiela z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, pełniąca funkcję koordynatora lokalnego Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. Telefon: 33 49 71 492.

 

Kategoria:

Dodatkowe materiały